Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä laativat yhteistyössä. Fysioterapia sisältää kuntoutujan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa neuvonnan ja ohjauksen, yksilöllisen terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian.

Fysioterapeutti ohjaa ja tukee kuntoutujaa käyttämään optimaalisia voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn ja niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa elämässään.
Fysioterapeutti ottaa huomioon kuntoutujan toimintaympäristön rajoitteet ja pyrkii yhteistyössä löytämään edellytyksiä ja toimintatapoja kuntoutujan aktiivisen osallistumisen parantamiseksi. Apuvälineiden käytön ja työelämän valmiuksien harjoittelu sekä harrastus- ja vapaa-ajan toimintoihin ohjaus kuuluvat tarvittaessa terapiaprosessiin.

lähde: Kelan avoterapiastandardi