Tietosuojaseloste

GDPR:N mukainen REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE
Kyrönmaan Fysioterapia

Rekisterinpitäjä:
Kyrönmaan Fysioterapia Tuula Harjamäki,
Matinpalontie 1, 61400 Ylistaro
kotisivu:www.kyronmaanfysioterapia.com
sähköposti:tuula@kyronmaanfysioterapia.com
puh.: 0405421215, 064740188

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Tuula Harjamäki
sähköposti: tuula@kyronmaanfysioterapia.com
puh.: 0405421215

Rekisterin nimi:
Yrityksen asiakasrekisteri
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
-henkilön suostumus (allekirjoitus tutkimuskaavakkeessa (lupa
viedä henkilön tietoja potilasohjelmaan) sekä Kantaan tietoja
siirtäessä (lupa asiakkaalta, miten tiedot näkyy)
-henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin
sekä asiakassuhteen ylläpito
Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, ammatti,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite), laskutustiedot,
saadut palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
asiakastapaamisissa
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan
kanssa.
(Tietoja voidaan antaa esim. lääkärille, Kelalle, Vakuutusyhtiöille,
sairaaloille palautteen muodossa, jonka asiakas voi tarkistaa ennen
lähettämistä)

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjän
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden sisällä)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyssä tilanteessa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Reksiterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)